Adatvédelmi iráyelvek

 Ez a dokumentum követelményeket tartalmaz a személyes adatok kezelésével illetve feldolgozásával kapcsolatban. 

Ezért tájékoztatni szeretnénk Önöket a személyes adatok feldolgozásának elveiről és eljárásairól, amelyek összhangban állnak a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel valamint a 95/46/EK rendelet (GDPR) hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel.  

A szöveg többek között a következő kifejezéseket tárgyalja: „Felhasználó”, Valuebot Oldalak/Felmérések/Kérdőívek” és „Harmadik Fél”, amelyek az Általános Szerződési Feltételekben vannak meghatározva. 

A “Rendszer” kifejezés olyan szoftverre vonatkozik, amely lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy kérdőíveket/felméréseket készítsenek a Felhasználó igényeinek megfelelően valamint ezen adatok alapján statisztikai elemzést végezzenek.

I. Általános információk

Az adatkezelő azonosítója és elérhetősége: Value Based Solutions Kft., székhely: 1075 Budapest, Károly körút 5. A. ép. 1/2 1., cégjegyzékszám: 01 09 348397 (magyar jog szerint bejegyzett korlátolt felelősségű társaság

(továbbiakban Valuebot” ), e-mail: support@valueonboard.com. 

Adatvédelmi tisztviselő: Biró Henriett, henriett.biro@valueonboard.com

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása: Valuebot továbbít személyes adatokat harmadik országokba, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokba, de csak azoknak a vállalatoknak, amelyek elkötelezték magukat a Privacy Shield adatvédelmi irányelveinek betartására. Ezek a vállalatok csak adatfeldolgozóként járnak el. 

Automatizált egyéni döntéshozatal (profilalkotás): a Valuebot nem végez profilalkotást vagy automatizált egyéni döntéshozatalt. 

Az adatszolgáltatás természetéről szóló információ: Ha a személyes adatok feldolgozása során szerződés vagy jogi kötelezettségek teljesülnek, a közzététel jogi követelmény. Ha az adatalany beleegyezése alapján dolgozzák fel a személyes adatokat, az adatszolgáltatás szerződéses követelmény. 

Felügyeleti Hatóság: 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Valuebot mint személyes adatok kezelőjeként és feldolgozójaként jár el. A Valuebot személyes adatok kezelője pozíció a Valuebot weboldalát látogató Felhasználók és természetes személyek személyes adataira érvényes (a jelen szabályzat II. cikkelye). Azokkal a személyes adatokkal, amelyeket a Felhasználó ment el a Valuebot szerverekre (a Felhasználó kérdőívet készít, amelyben a válaszadók személyes adataikat töltik ki), a Valuebot mint feldolgozó működik, vagy csak adattárolást biztosít a Felhasználó számára. Ezen személyes adatok adminisztrátora maga a Felhasználó (a jelen Feltételek III. Cikkelye).

II. Valuebot, mint a személyes adatok kezelője

A Valuebot a weboldalát látogató Felhasználók és természetes személyek személyes adatainak kezelőjeként működik.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A szerződés vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez a Valuebot elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeli: 

 • vezetéknév, keresztnév, 
 • email-cím, telefonszám,
 • cégnév, azonosítószám, adószám, székhely

A Valuebot továbbá azokat az adatokat dolgozza fel, melyeket azoktól a Felhasználóktól és természetes személyektől szerez, akik a Valuebot rendszert használják vagy meglátogatták a Valuebot weboldalt: sütis, naplófájlok (IP cím vagy más online azonosító). 

A Társaság olyan személyes adatokat is kezel, amely a Felhasználótól származik, de nem a Felhasználóra vonatkozik. Ilyen esetben a Felhasználó felel az általa más személyről betáplált személyes adatok megszerzésének, tárolásának és továbbításának jogszerűségéért, mint adatkezelő.

Abban az esetben, ha a Valuebot más személyes adatokat kíván feldolgozni, mint ami e cikkben fel van tüntetve, esetleg egyéb célokra, ezt csak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó érvényes hozzájárulás alapján teheti meg. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást külön dokumentumban kell megadni. 

Minden fizetési adatot egy harmadik fél kezel, mégpedig a PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata).

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A Felhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt, majd a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 3 évig dolgozzuk fel. Azokat a személyes adatokat, amelyekre különleges jogszabályok vonatkoznak, az ezek által előírt ideig dolgozzuk fel.

Honnak származnak a személyes adatokat?

A személyes adatokat közvetlenül az érintettektől szerezzük meg a szerződés megkötésekor. Mindig tájékoztatjuk az érintetteket, hogy milyen személyes adatok szükségesek a megegyezéshez.

III. Valuebot, mint a személyes adatok feldolgozója

A Valuebot a saját szerverein tárolási helyet biztosít a Felhasználó Valuebot rendszerein belül használt adataiknak. A Felhasználó adatainak részei lehetnek természetes személyek személyi adatai is. A Felhasználó által tárolásra elhelyezett személyes adatokkal (a válaszadók személyes adatai) szemben adatfeldolgozóként járunk el. E személyes adatok adatkezelője maga a Felhasználó.

Ha Felhasználó a kérdőívek segítségével személyes adatokat is gyűjt kérdőívek kitöltőitől, akkor a személyes adatok adatkezelőjévé válik és köteles betartani a GDPR adatvédelmi irányelveit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. A Valuebot nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megsérti az adatvédelmi szabályokat.

Figyelmeztetés a válaszadóknak

A Valuebot rendszer használatát a Felhasználó irányelvei és szabályai is meghatározhatják, ha a Felhasználó rendelkezik ilyennel. Ha személyes adatait megadja a Felhasználónak, kérjük, a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Felhasználóhoz. Nem vállalunk felelősséget a Felhasználó által használt adatvédelmi és biztonsági szabályokért, amelyek eltérhetnek ezektől az adatvédelmi irányelvektől.

Mi a feldolgozás célja és hogyan kezeljük az adatokat?

A Valuebot nem végez semmilyen műveletet a Felhasználó adataival, kivéve azok tárolását a Valuebot szerverein, nem módosítja azokat, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik fél számára (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően a hatóságok rendelkezésére kell bocsátani), kivéve a Felhasználó másképp nem rendelkezik.

A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása és elérhetőségük biztosítása a Felhasználó számára.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A válaszadók csak olyan személyes adataikat dolgozzuk fel, amelyeket a Valuebot kérdőívek segítségével lettek elmentve a Valuebot szerverein, vagyis azokat az adatokat, amelyeket a válaszadók adtak meg. Ezek elsősorban a vezetéknév, keresztnév, nem, életkor, munkahely, lakcím, e-mail és további, a Felhasználók által a kérdőíven keresztül felvett személyes adatok.

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A Valuebot a személyes adatokat a Felhasználóval kötött szerződés időtartama dolgozza fel. Miután a Felhasználó megszünteti a fiókját, a fiókhoz tartozó minden személyes adat törlődik a rendszerből. A személyes adat visszaállítása a fiók törlését követően nem lehetséges.

IV. A személyes adatok felhasználói

A Valuebot nem továbbítja a személyes adatokat további adatkezelőknek. A személyes adatok feldolgozói a következők:

 • cégek, ill. vállalkozó természetes személyek, akik számvitellel foglalkoznak és a könyvelési műveletek elvégzéséért felelősek;
 • cégek, ill. vállalkozó természetes személyek, akik informatikai megoldásokkal foglalkoznak, és a Valuebot által használt szoftverek adminisztrációval és fejlesztésével vannak megbízva;
 • cégek, ill. vállalkozó természetes személyek, akik szerverszolgáltatásokat nyújtanak és az adatok tárolásával vannak megbízva;
 • e-mail és CRM szolgáltatásokat nyújtó cégek/vállalatok.

A személyes adatok feldolgozását a feldolgozók kizárólag a személyes adatok feldolgozására irányuló szerződés alapján dolgozhatják fel, vagyis garantálják az adatok szervezeti és technikai biztonságát a feldolgozás céljának megfelelően, miközben az adatokat más célokra nem használhatják fel. 

A személyes adatok bizonyos körülmények között közzé tehetők a törvényi hatáskört gyakorló szervek számára (bíróságok, rendőrség, közjegyzők, adóhatóságok stb.) vagy más jogalanyok számára, melyek külön törvényben vannak szabályozva.

V. Az adatvédelem módszerei

A Felhasználó adatai jogosulatlan vagy véletlen hozzáférése ellen megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk. A technikai intézkedések olyan technológiák alkalmazását jelentik, amelyek megakadályozzák harmadik személyek illetéktelen hozzáférését a Felhasználó adataihoz. A maximális védelem érdekében a felhasználói és a végfelhasználói adatokat titkosítjuk, elsősorban a Valuebot bejelentkezéshez használt jelszavakat, a Valuebot rendszerben történő kommunikációt és a szerveren tárolt összes adatot. A szervezeti intézkedések a beosztottak magatartására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, melyek a Valuebot belső szabályzata részei és így biztonsági okokból bizalmasnak minősülnek. A Valuebot gondoskodik arról, hogy ha a szervereiket egy harmadik fél által üzemeltetett adatközpontba kellene elhelyezni, akkor ott is hasonló technikai és szervezeti intézkedéseket biztosítson be.

VI. Az adatszolgáltató jogai

A Felhasználónak mint adatszolgáltatónak:

 • (a) joga van hozzáférni a személyes adatokhoz: Az érintettnek jogában áll információ kapni a Valuebot-tól, hogy az érintett személyes adatait feldolgozta vagy sem, és ha igen, joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: a) a feldolgozás célja; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azok a személyek, akiknek a személyes adatait rendelkezésre bocsátották vagy bocsáták; d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) annak a jognak a fennállása, hogy megköveteljék az adatkezelőtől a személyes adatok javítását vagy törlését, illetve annak feldolgozásának korlátozását, vagy az ilyen feldolgozás ellen kifogásokat tenni; f) panaszt nyújtani a Felügyeleti Hatósághoz; g) a személyes adatok forrását érintő valamennyi rendelkezésre álló információ, ha nem az érintettől származnak; h) az a tény hogy automatizált profilozás, beleértve a profilalkotást is működik a háttérben. Az érintettnek joga van megkapni a feldolgozott személyes adatok másolatát is.
 • (b) joga van a személyes adatok javítására: Az érintettnek jogában áll az őt érintő pontatlan személyes adatok haladéktalan javítása, illetve a hiányos személyes adatok pótlására.
 • (c) joga van a személyes adatok törlésére: Az érintettnek joga van a vele kapcsolatos személyes adatok haladéktalan törléséhez, akkor ha: a) a személyes adatokra már nem igazak azok az okok, amelyek miatt összegyűjtötték őket; b) az érintett visszavonja az adatfeldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, és a feldolgozásra nincs további jogi indok; c) az adatalany kifogást emel a feldolgozással szemben, és a feldolgozásnak nincsenek nyomós indokai; d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel; e) a személyes adatokat törölni kell az uniós vagy cseh törvényben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése érdekében; f) személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték össze. A lemondás jogát azonban nem kell alkalmazni, ha a feldolgozás a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a jogi követelések megállapításához, végrehajtásához vagy védelméhez, valamint a GDPR-ben meghatározott egyéb esetekben szükséges.
 • (d) joga van a feldolgozás korlátozására: Az érintettnek joga van a feldolgozást az alábbi esetekben korlátozni: a) az adatalany tagadja a személyes adatok pontosságát, annyi ideig, amennyi szükséges a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez; b) az adatfeldolgozás jogellenes, de az adatalany elutasítja a személyes adatok törlését, helyette az adatok korlátozott használatát igényli; c) a Valuebot már nem igényli a személyes adatok feldolgozását, de az adatalanynak még szükségesek jogi követeléses miatt; d) az adatalany kifogásolta a feldolgozást mindaddig, amíg meg nem győződött arról, hogy jogos érdekeink meghaladják az indokait.
 • (e) joga van kifogást tenni a feldolgozás ellen: Az érintettnek jogában áll bármikor kifogásolni az őt érintő személyes adatok feldolgozását. Ebben az esetben, a továbbiakban a Valuebot nem dolgozza fel a személy adatait, kivéve akkor, ha súlyos jogos indokolást talál a feldolgozásukhoz, amely meghaladja az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi követelések meghatározását, gyakorlását vagy védelmét.
 • (f) joga van az adatok átviteléhez: Az érintettnek joga van arra, hogy az általa megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban megkapja tőlünk, valamint arra, hogy ezeket az információkat továbbítsa egy másik rendszergazdának anélkül, hogy ezt a Valuebot megakadályozna, abban az esetben ha: a) a feldolgozás beleegyezésen alapul, és b) a feldolgozás automatizált módon történik. Az adatátvitelhez való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy az egyik rendszergazda közvetlenül továbbítsa az adatokat a másik rendszergazdához, ha ez műszakilag megvalósítható.
 • (g) joga van panasz benyújtani a felügyeletet ellátó hatóságnál: Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatait nem törvényes módon dolgozzuk fel, joga van panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. A hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu. Telefon: +36 (1) 391-1400. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
 • (h) joga van a személyes adatok vagy feldolgozási korlátozások helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos információkhoz: Kötelességünk értesíteni azokat az egyéneket, akiknek a személyes adatait rendelkezésre bocsátottuk, a személyes adatokat korrigáltuk vagy töröltük, illetve feldolgozási korlátozásokat vittünk végbe, kivéve, ha ez lehetetlen vagy ésszerűtlen erőfeszítést igényel. Ha az érintett kéri, tájékoztatjuk az érintettet ezekről a változásokról.
 • (i) joga van a személyes adatok megsértése esetén történő tájékoztatáshoz: Ha a személyi adatbiztonság egy bizonyos megsértése valószínűleg nagy kockázatot jelent az egyének jogai és szabadságát illetően, akkor kötelességünk az adatok tulajdonosát haladéktalanul értesíteni.
 • (j) joga van a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonására: Ha a személyes adatok valamelyik része feldolgozásához hozzájárulás szükséges, az érintettnek bármikor jogában áll írásban visszavonni a beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához, a support@valueonboard.com e-mail címen.

VII. Süti és protokoll fájlok

A www.valuebot.io Felhasználók azonosítására sütiket használunk, amelyek kicsi szövegfájlok és rögzítik a felhasználói tevékenységeket. A süti fájlban a szöveg gyakran csak számokból és betűkből áll, amelyek egyedileg azonosítják a felhasználó számítógépét, de nem tartalmaznak konkrét személyes adatokat a Felhasználóról. 

A www.valuebot.io webhely automatikusan azonosítja a Felhasználó IP-címét. Az IP-cím egy szám, amely automatikusan hozzárendelődik a Felhasználó számítógépéhez, ha az internethez csatlakozik. A szerveren az aktivitásokról való információkat a naplófájl rögzíti, amely lehetővé teszi az adatok további feldolgozását.

Miért használjuk a sütiket?

A süti és a kapcsolódó technológiák több célra szolgálnak, többek között:

 • Szerkesztés: A Valuebot sütiket használ, hogy személyre szabott tartalmat közöljön, alkalmazkodjon a Felhasználók igényeihez, és felhasználóbarát honlapot biztosítson.
 • Marketing: A Valuebot sütiket használ, hogy nyomon követhesse reklámkampányait és a Felhasználó kommentjeit, bejelentkezéseit és kedvezményes kuponjait, illetve az akciókat és különböző versenyeket.
 • Diagnosztika: A Valuebot sütiket használ a Felhasználó vagy programozó által bejelentett technikai problémák diagnosztizálására és javítására, melyek az internetszolgáltató IP címejeihez köthetők.
 • Elemzés: A Valuebot sütiket és egyéb azonosítókat használ adatgyűjtés céljából illetve a www.valuebot.io honlap teljesítményének elemzése céljából.

A www.valuebot.io weboldalán harmadik féltől származó sütik is megtalálhatók. Ez azért történhet meg, mert például harmadik félt bíztunk meg az oldalak elemzésével. A Valuebot a következő szolgáltatókat használja:

 • Facebook, Inc. (facebook.com, facebook.net)
 • Google Inc. (googleapis.com, google-analytics.com, google.com, googleadservices.com, googletagmanager.com)

Sütik beállításai

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Lehetőség van azonban olyan beállítások használatára, amelyek blokkolják vagy eltávolíthatják őket. A www.valuebot.io Felhasználóinak joguk van beállítani a számítógépükön böngészőjüket úgy, hogy letiltsák a süti használatát. 

Két fajta sütit használunk, állandókat és egyszerieket. Az állandóak a merevlemezen maradnak azután is, ahogy a böngésző bezárul. A www.valuebot.io használja őket, amikkor újra a weboldalra lép. Az állandó sütik törölhetők. Az egyszeri sütik a böngésző becsukásával törlődnek.

A böngészőkben használt sütik letiltására vagy törlésére vonatkozó információkat általában az adatvédelmi irányelvek vagy a böngésző súgójában találhatók.

A Felhasználó böngészője bizonyos információkat automatikus jelez a www.valuebot.io weboldal minden megtekintésénél. Amikor feliratkozik a www.valuebot.io weboldalra vagy böngészi a weboldalait, a szerverek automatikusan rögzítenek bizonyos információkat, amelyeket a böngésző minden alkalommal elküld. Ezek a fájlok (úgynevezett „naplófájlok”) tartalmazhatnak olyan információkat, mint a weboldalra való kérelem (request), az IP cím, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, a linkek/kilépési oldalak és az URL, a platform típusa, a kattintások száma, a domén nevek, a céloldalak a megtekintett oldalak száma és az oldalak sorrendje, az egyes oldalakra fordított idő, a web kérelem dátuma és időpontja, valamint egy vagy több sütit, amelyek egyedileg azonosítják az internetes böngészőt.

VIII. A személyes adatok védelmére alkalmazandó jog

A Valuebot kijelenti, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása céljából a következő jogszabályokat veszi figyelembe:

Az Európai Unió jogszabályai

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkelyén és az Európai Unió alapjogi jogainak 7. és 8. cikkelyén alapuló valamennyi jogszabály, nevezetesen:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 április 27-i 2016 az egyének védelméről szólo rendelet, tekintettel a személyes adatok feldolgozására, valamint a szabad mozgás az ilyen adatok irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 95/46/EK irányelv (általános rendelet a személyes adatok védelméről);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatokban;
 • bizottsági rendelet (EU) sz. 611/2013. június 24. 2013-intézkedésekre vonatkozó értesítést a személyes adatok megsértését az Európai Parlament és a Tanács 2002/58 irányelv/EK Elektronikus hírközlési adatvédelmi (korlátozott mértékben);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól (korlátozott mértékben).

Európa Tanács Jogszabályok

 • Az Európa Tanács 108. számú, 1981. január 28-i egyezménye a személyes adatok gépi feldolgozása tekintetében az egyének védelméről.

Magyarországi jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.

IX. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Utoljára módosítva 05/03/2021.